Anvisningar

Anvisningar för passagerarna

På färjstranden

 • Minska hastigheten i god tid före färjstranden.
 • Kör på högra körfältet då du anländer till färjstranden.
 • Stanna på högra kanten då du stannar i slutet av kön, så att fordonen med förkörsrätt tryggt kan passera kön.
 • Undvik tomgång och släck körljusen, så att du inte bländar föraren på landsvägsfärjan.
 • Motorcyklister får inte passera kön på färjstranden utan av länsstyrelsen beviljad förkörsrätt.
 • Föraren ska på begäran informera besättningen om fordonets axeltryck, boggie- och totalvikt samt lastens innehåll.
 • Färjepersonalen ska informeras om transport av farliga ämnen innan man kör ombord på färjan. 
 • Vi tillämpar vid transport av farliga ämnen Trafik- och kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på landsväg (369/2011)
 • I husvagnar och husbilar ska gasflaskornas huvudventiler stängas innan man kör ombord på landsvägsfärjan.
 • Om du kör en långtradare så kontrollera alltid i förväg viktbegränsningen på färjplatsens webbsidor eller ring färjan. Notera att färjans maximihöjd vid genomkörning är 4,30 meter.

På färjan

 • Man får köra ombord eller av färjan först då det anvisas med trafikljus och bommarna är upplyfta eller körtillstånd har erhållits av färjpersonalen.
 • Landsvägsfärjan lastas först på det högra körfältet, sedan på det vänstra körfältet eller så som personalen eller trafikljusen dirigerar. De tunga fordonen kör ombord mitt på färjan.
 • Se till att man kan lämna fordonet åtminstone från ena sidan.
 • Dra åt handbromsen, släck körljusen och stäng av motorn. Avlägsnande från fordonet är tillåtet först då färjan är i rörelse.
 • Förare till motorcyklar och andra fordon med två hjul måste se till att deras fordon hålls stående under hela färden.
 • Landsvägsfärjan lämnas i regel i samma ordning som man kört ombord. Man får avlägsna sig först då det röda ljuset släckts och bommen lyfts upp eller personalen ger tillstånd till det.
 • Tobaksrökning är förbjudet på hela färjan, även i fordonen. På vissa färjor finns det ett utrymme anvisat för rökning.
 • Gasflaskornas huvudventiler t.ex. i husvagnar och husbilar ska vara stängda under hela färden.
 • Se till att det inte läcker ut bränsle från ditt fordon på färjans däck.
 • I en nödsituation försöker färjan alltid köra till närmaste strand där passagerarna evakueras.
 • Ifall nödsituationen så kräver, tar man på sig räddningsvästen enligt anvisningen på västen. Räddningsvästen finns i omedelbar närhet på bildäcket.
 • Handla enligt personalens instruktioner i nödsituationer.
 • Vid transport av farliga ämnen följs myndigheternas bestämmelser.

Körordningen till färjorna

Man kör i regel ombord på färjorna i den ordning man anländer till dem. Befälhavaren på en frigående färja eller en vajerfärja har dock rätt att avvika från ankomstordningen om landsvägsfärjans däcksutrymme, bärighet eller väderförhållandena inte tillåter att det nästa fordonet i kön kan tas ombord. Vissa fordon kan också ha förkörsrätt, vilket bestäms enligt lag eller har beviljats på ansökan. En sådan förkörsrätt anges antingen med skylt.

Vad säger lagen om körordningen?

Utryckningsfordon och polisfordon i myndighetsuppdrag har rätt att komma ombord på färjan och förbindelsebåtarna före övriga fordon.

Därefter bestäms förkörsrätten för andra fordon enligt följande:

 • ett fordon som transporterar en sjuk för vård eller som hämtar denne
 • ett fordon som transporterar en läkare, veterinär eller annan person i sjukvårds- eller räddningsuppdrag på brådskande resa
 • ett djurtransportfordon i trafik med tillstånd av länsstyrelsen
 • ett fordon i reguljär trafik som brukas för persontrafik med tillstånd
 • ett fordon som utför brådskande vägunderhållsuppgift

Förkörsrätt

Förkörsrätt ombord på färjorna på hela rikets område beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Den beviljade rätten visas för färjornas personal och andra fordon med skyltar i två olika färger; orangeröda och gula.

 • Giltighetstiden för orangegula skyltar finns angiven på skylten.
 • De gula skyltarna är avsedda för tillfälligt bruk och de beviljas för högst tre månader.

  

  Närmare uppgifter finns på NTM-centralens sidor www.ely-keskus.fi